2009-02-24 01:59 #0 av: Faxlin

Nya bestämmelser utfärdade av Vägverket. Vägverkets VVFS 1999:172 Läs och begrunda.

Vägverkets författningssamling
 
Vägverkets föreskrifter om förarbevis för terrängskoter;
 
VVFS 1999:172

saferider.jpg
 
Vägverket föreskriver med stöd av 5, 16 och 17 §§ förordning (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terräng- skoter följande.
 
1. kap. Utbildning
 
Ansökan
 
I § Ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för förarbevis för terrängskoter skall inges till berörd chef vid Vägverkets förarprovskontor.
 
2 § Ansökan skall göras på fastställt formulär och innehålla uppgifter om
- sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress,
- plats/ort eller platser/orter där verksamheten skall bedrivas,
- namn och personnummer på den som skall ansvara för utbildningsverksamheten på respektive plats/ort och
- namn och personnummer på personal som skall verka som utbildare.
 
Till ansökan skall, utöver vad som sägs om utbildningsplan i 8 § förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter, bifogas bevis om att sökanden inte är försatt i konkurs samt F-Skattsedel.
 
Om sökanden är juridisk person skall även ett aktuellt registreringsbevis bifogas.
 
3 § Endast den som har fyllt 21 år och som innehar körkort och förarbevisutbildningsbevis för terrängskoter, får verka som utbildare.
 
4 § Den som ansvarar för utbildningsverksamheten skall föra register (elevmatrikel) över elever som genomgår utbildning. Matrikeln skall för varje elev innehålla uppgifter om
- namn och personnummer,
- datum för anmälan till utbildningen,
- datum för avslutad utbildning och
- datum för godkänt kunskapsprov.
 
5 § Elevmatrikeln skall för innevarande och föregående kalenderår hållas tillgänglig vid tillsyn.
 
6 § Den som har tillstånd att bedriva utbildning skall till berörd chef vid Vägverkets förarprovskontor anmäla när verksamheten skall påbörjas. Tillståndshavaren skall också anmäla ändringar i fråga om personal som verkar som utbildare.
 
7 § Den som har meddelat utbildningen skall utfärda ett intyg till den som har genomgått utbildningen.
 
Utbildningens innehåll och syfte
 
8 § Utbildningen skall omfatta nedan angivna punkter med angivna syften:
 
Förare / passagerare och fordonskännedom
 
Utbildningen skall syfta till att ge kunskap om fordonets konstruktion och handhavande, personlig skyddsutrustning samt att belysa såväl de miljömässiga som ekonomiska faktorer som är kopplade till terrängtrafiken.
 
Trafikregler
Utbildningen skall syfta till att ge kunskap om regelsystemet i terrängtrafiken vilket är en nödvändig förutsättning för att kunna samspela med varandra i terrängen.
 
Terrängen och trafikens förrädiska situationer
Utbildningen skall syfta till att träna eleven till ökad riskmedvetenhet genom att belysa de många risker som finns i terrängtrafiken samt att påvisa dolda faror och de små marginalerna.
 
Människans begränsade förmåga
Utbildningen skall syfta till att ge ökad självkännedom genom att påvisa att människan är ofullkomlig, att motverka självöverskattning samt betona att en god förare kännetecknas av personlig mognad, att man visar hänsyn till människor, djur och natur samt har stor respekt för miljön. I detta sammanhang skall rennäringens verksamhet behandlas. Utbildningen skall syfta till att ge ökad självkännedom genom att påvisa att människan är ofullkomlig, att motverka självöverskattning samt betona att en god förare kännetecknas av personlig mognad, att man visar hänsyn till människor, djur och natur samt har stor respekt för miljön. I detta sammanhang skall rennäringens verksamhet behandlas.
 
Komplettering och tillämpning av vissa bestämmelser
Utbildningen skall syfta till att belysa trafikregler och risker för människor och miljö med betoning på praktiskt tillämpad Utbildningen skall syfta till att belysa trafikregler och risker för människor och miljö med betoning på praktiskt tillämpad körning samt ge kunskap om viktiga bestämmelser som rör förarbeviset, trafikbrott, fordonet, dess last och försäkring.
 
Fordonskännedom
Utbildningen skall syfta till att ge färdigheter i att upptäcka fel och förslitningar, att avhjälpa mindre fel samt att placera och förankra last med hänsyn till säkerhet och miljö.
 
Manöverträning och övrig praktisk utbildning
Utbildningen skall syfta till att ge goda färdigheter vad avser val av väg, val av åtgärd, samordning, snabbhet, noggrannhet samt sådana kunskaper, färdigheter och attityder att eleven uppnår en klar vilja till omsorg, varsamhet och hänsyn. Han skall använda och inse fördelarna med en defensiv och miljöanpassad körstil, välja lämplig hastighet och färdväg samt tillämpa ett trafiksäkert uppträdande vid körning i nedsatt sikt, mörker och på olika underlag.
 
2 kap. Kunskapsprov
 
I § Kunskapsprovet skall fastställa elevens kunskaper inom de punkter som anges i bilaga till dessa föreskrifter och skall bestå av lägst 25 och högst 35 frågor. För godkänt resultat krävs att eleven besvarar minst 80% av frågorna rätt.

 
2 § Ansökan om att få anordna kunskapsprov och utfärda bevis om godkända kunskapsprov skall göras på fastställt formulär och ges in till Vägverket. Ansökan skall innehålla uppgift om
- sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress,
- avgift för genomförande av provet och
- organisation, klubb eller motsvarande anknytning (gäller endast sökanden som är fysisk person).
 
3 § Till ansökan skall fogas
 
- egenhändig namnteckning i original med namnförtydligande och personbevis för den eller de som skall utfärda bevis om godkänt kunskapsprov,
- intyg om genomgången utbildning som avses i 5 §,
- bevis om att sökanden inte är försatt i konkurs,
- F-Skattsedel och
- en version av de frågor som skall ingå i kunskapsprovet.
 
Om sökanden är juridisk person skall även ett aktuellt registreringsbevis bifogas.
 
4 § Ett överlämnande att anordna kunskapsprov och att utfärda bevis om godkända prov, gäller i två år från dagen för beslutet.
 
5 § Endast den som har fyllt 21 år och som innehar körkort eller traktorkort och förarbevis/utbildningsbevis för terrängskoter samt genomgått särskild utbildning enligt kursplan som godkänts av Vägverket, får förrätta kunskapsprov och utfärda bevis om godkända prov.
 
6 § Endast den som har fyllt 16 år får avlägga kunskapsprov.
 
7 § De frågor som ingått i kunskapsprovet samt ingivna svarsformulär för innevarande och föregående kalenderår, skall förvaras av den som anordnar kunskapsprov och utfärdar bevis om godkända prov. Materialet skall finnas tillgängligt vid tillsyn.
 
8 § Kunskapsprovet skall vara skriftligt men får, om eleven har påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller är allvarligt hörsel- eller talskadad, genomföras som muntligt prov.
 
3 kap. Förarbevis
 
Ansökan
 
I § Ansökan om utfärdande av förarbevis för terrängskoter skall göras på fastställt formulär och ges in till Vägverket. Till ansökan skall fogas bevis om godkänt prov.
 
2 § Formulär för ansökan om utfärdande av förarbevis får kombineras med bevis om godkänt prov och inbetalningskort.
 
3 § Tillgodoräknande av godkänt kunskapsprov får inte göras om mer än ett år har förflutit från dagen för provet.
 
4 § Om ansökan enligt I § bifalls och avgift enligt förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket har inkommit, skall verket utfärda ett förarbevis. Avgiften skall betalas in på Vägverkets postgirokonto.
 
Utformning och innehåll
 
5 § Förarbeviset skall vara ett fullplastkort i grön färg.
 
6 § På sidan I skall finnas
- orden "FÖRARBEVIS TERRÄNGSKOTER" i svart text,
- nationalitetsbeteckningen för Sverige, "S" i svart, inlagd i vitt ovalt fält och
- Vägverkets logotyp följt av ordet "Vägverket" i blått.
 
7 § På sidan 2 skall finnas texten "Utfärdat av Vägverket, 701 88 Örebro" i svart text och en streckkod som anger innehavarens personnummer eller samordningsnummer.
 
8 § På sidan I skall anges de uppgifter som sägs i 5 § första stycket förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter samt uppgift om utfärdandedatum.
 
9 § Ett utfärdat förarbevis skall sändas till sökandens folkbokföringsadress eller, för den som inte är folkbokförd, till den adress inom Sverige som sökande har uppgivit.
 
Förnyelse
 
10 § Ansökan om förnyelse av förarbevis skall ges in till Vägverkets förarprovskontor.
 
4 kap. Tillsyn
 
I § Vägverkets tillsyn kan genomföras i form av besök eller tillsynssamtal.
 
2 § Tillsynen skall i första hand vara rådgivande. Dock skall vid tillsynen kontrolleras att
- utbildningen genomförs enligt inlämnad utbildningsplan,
- utbildningen bedrivs av till Vägverket anmäld personal,
- elevmatrikel förs som sägs i I kap. 4 § och att
- provverksamheten genomförs enligt gällande bestämmelser.
 
3 § Vid tillsyn skall den som uppgivits som ansvarig för utbildningsverksamheten stå till förfogande. Detsamma gäller den som anordnar kunskapsprov och utfärdar bevis om avlagda kunskapsprov.
 
4 § Den som genomför tillsyn skall dokumentera gjorda iakttagelser. Ett exemplar av dokumentationen skall överlämnas till den som berörs.
 saferider.jpg
5 kap. Undantag
 
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket.
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den I januari 2000.
 
1. Utan hinder av vad som sägs om föreskriven utbildning och godkänt kunskapsprov i 2 § lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter, 2 och 3 §§ förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter samt 3 kap. I och 3 §§ i dessa föreskrifter, får efter skriftlig ansökan förarbevis utfärdas för den som före den I juli 2000 genomgått utbildning för förande av terrängskoter i gymnasieskola, fristående gymnasieskola eller komvux.
 
2. Vad som sägs i 1. gäller även den som innehar ett s. k. "frivilligt förarbevis" för terrängskoter, som utfärdats av Sveriges snöfordonsleverantörers riksförbund (SNÖFO) före den I juli 2000 efter genomgången utbildning och godkänt prov anordnat av Sveriges snöskoterägares riksförbund (SNOFED) eller utbildningsbevis för terränghjuling som utfärdats av Sveriges terränghjulingutbildares riksorganisation (STHR) före den I juli 2000. Uppgift om sådant innehav skall framgå av register som förts av den som utfärdat beviset.
 
3. Ansökan om utfärdande enligt 1. eller 2. skall göras på fastställt formulär och ges in till Vägverket före utgången av år 2000.
 
4. Under tiden till och med juni månad 2000 får förarbeviset utformas på annat sätt än som sägs i 3 kap. 5 §.
 
JAN BRANDBORN
 
Lars Bergfalk
 
Bilaga till Vägverkets föreskrifter om förarbevis rör terrängskoter
 
Kunskapsprovet skall innehålla frågor från samtliga nedan angivna punkter.
 
Förare / passagerare och fordonskännedom, exempelvis
- Säkerhetskrav som rör förare, passagerare och fordonet
- Förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning
- Fordonets användning i miljöhänseende
- Mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten
- Hur föraren skall agera vid olycka
 
Trafikregler, exempelvis
- Regler som gäller körning i terräng
- Hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsrnöjligheterna
- Regler om hur snöskoterleder markeras
- De vägmärken som är aktuella vid körning i terräng exempelvis
- Regler som gäller körning i terräng
- Hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsrnöjligheterna
- Regler om hur snöskoterleder markeras
- De vägmärken som är aktuella vid körning i terräng
 
Terrängens och trafikens förrädiska situationer, exempelvis
- Risker som finns vid körning på olika typer av underlag
- Risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden
- Risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon - Risker som finns vid körning med passagerare
- Riskfaktorer som är förknippade med bristande erfarenhet
 
Människans begränsade förmåga, exempelvis
- Beslutsfattande och omdömesförmåga
- Hur alkohol, droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan
- Hänsynstagande mot människor och djur
- Uppfattningsförmåga i stressade situationer
 
Komplettering och tillämpning av vissa bestämmelser, exempelvis
- Försäkringsregler som rör fordonet
- Säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last
 
Fordonskännedom, exempelvis
- Vika kontroller som skall göras före körning
- Olika typer av drivband och slirskydd
- Fordonets olika manöverorgan
- Fordonstillbehör och extrautrustning
 
Manöverträning och praktisk utbildning, exempelvis
- Faktorer som påverkar bromssträckans längd
- Körställning
- Funktion av nödstopp exempelvis
 

 
Det är varje snöskoterägares skyldighet att ta reda på gällande regler för snöskoterkörning. Ingen kan skylla ifrån sig genom att säga "det hade jag ingen aning om".
 
Tag förarbeviset för snöskoter och visa att du är en ansvarskännande och kunnig snöskoteråkare.
 
För att ta förarbeviset för snöskoter måste man ha deltagit i en studiecirkel enligt de nya bestämmelserna.
 
Utbildningen/Studiecirkeln kan med fördel genomföras i snöskoterklubbens regi, i samverkan med ett studieförbund.
 
Utbildaren skall vara godkänd av SNOFED och Vägverket med godkänd utbildning enligt kursplanen.
 
Utbildningen är upplagd på 15 lektionstimmar (45 min minimikrav).
Utveckla gärna utbildningen med fackmanna/experthjälp och studiebesök.
 
Exempel på tilläggsteman/experthjälp:
 

 • Polisen informerar (gärna lokala trafikstadgan, alkohol m.m.)
 • Vägverket informerar (vägöverfarter, surrning av last, körkortsbest.

  släpvagn)

 • Banverket informerar (järnvägssäkerhetslagen, överfarter)
 • Röda Korset (förebyggande av skador, Första hjälpen)
 • Försäkringsbolag informerar (gäller min försäkring om olyckan är framme?)
 • Snöskoteråterförsäljaren (info om hjälmar, kläder m.m.)
 • Jord- och skogsbruket informerar
 • Livräddningssällskapet informerar (6 av 10 olyckor är drunkningsolyckor)
 • Militären
 • Kommunen
 • Kraftbolagen
 • Rennäringen
 • Turistinformationen

 
Exempel på studiebesök/utflykter:

 • Skoterhandlaren ger råd och tips
 • Simhallen testar flytoveraller
 • Räddningstjänsten visar hur väskor och olika tyger brinner
 • Besök grannklubben
 • Skotertur till klubbstugan

 
KUNSKAPSPROV
Slutprov får endast avläggas av den som fyllt 16 år. Slutprovet skall genomföras enskilt av eleven utan hjälp av utbildaren. Slutprovet övervakas av en utsedd examinator.
 
GODKÄNNANDE
Kunskapsprovet skall fastställa elevens kunskaper inom de punkter som anges i bilaga till dessa föreskrifter och skall bestå av 25 och högst 35 frågor. För godkänt resultat krävs att eleven besvarar minst 80% av frågorna rätt.
 
UNDERKÄND
Eleven har möjlighet att göra om slutprovet.
 
LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER
Möjlighet till muntligt prov finns för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Utbildaren anmäler detta till examinatorn i förväg.
 
ANSVARIG FÖR FÖRARBEVISET
Ansvarig för förarbeviset är Anders Grubb. Telefon, mail under styrelse,
 
KONTAKTA DIN SNÖSKOTERKLUBB FÖR MER INFORMATION.